Know Your Rights Bersyong Pilipino

Click here to go to English version

Ang daan tungo sa empowerment ay nagsisimula sa pag-alam o kaalaman.

Nagpasya ang Mission For Migrant Workers (MFMW) na ilabas ang lathalaing ito – Know Your Rights Plus – upang tumulong sa mga migranteng manggagawa, particular ang mga foreign domesic workers, na patuloy na malaman ang mga pag-unlad sa mga patakaran at kalakarang nakaka-apekto sa kanilang mga karapatan bilang mga manggagawa, migrante at bilang babae.

And Edisyong 2013 ng KYR Plus ay nahahati sa dalawang bahagi: ang isang maiksing gabay sa mga pangunahing paksa na syang tumatalakay sa iba’t ibang aspeto ng pagiging isang migranteng manggagawa sa Hong Kong, at isang koleksyong ng mga artikulo na nagpapalalim sa unang bahagi. Sa pamamagitan ng KYR plus, ninanais ng MFMW na makatulong sa mga migranteng manggagawa, na syang aming tinutulungan ng buong katapatan, na sumusuong sa peligrosong daan na ito.

Alamin Mo ang Iyong mga Karapatan 

(Know Your Rights)

1. Ano ang karaniwang kontrata sa trabaho?

2. Kailan nagsisimula at nagtatapos ang kontrata?

3. Ano ang mga tungkulin at responsibilidad ng domestic worker at employer ayon sa kontrata?

4. Hinggil sa sahod at pagbabawas dito

5. Hinggil sa araw ng pahinga

6. Hinggil sa taunang bakasyon

7. Mga itinakda ng batas na bakasyon

8. Mga iba pang benepisyo ayon sa kontrata at Ordinansa sa Paggawa

9. Mga benepisyo na kailangan pang patunayan

a) Kabayaran dahil sa pinsala o pagkakasakit

b) Proteksyon sa pagbubuntis

c) Kompensasyon sa mahabang pagtatrabaho at ang di pagpapatuloy sa trabaho

10. Sa pagte-terminate ng kontrata

11. Pormula at mga komputasyon para sa labor claim

12. Proseso at paglalarawan ng iba’t ibang mga ahensya ng gobyerno na nangangasiwa sa mga partikular na kaso

13. Paghahanda bago ipasok o isampa ang claim

14. Kaso sa imigrasyon at pulisya

15. Ang “New Conditions of Stay” o ang Dalawang-Linggong Panuntunan

Dagdagan ang Kaalaman sa Iyong Karapatan

Gabay ng Foreign Domestic Worker sa Labor Relations Service (LRS)

Gabay ng Foreign Domestic Worker sa Minor Employment Claim Adjudication Board (MECAB)

Ang Gabay ng Foreign Domestic Worker sa Labor Tribunal (LT)

Paghahabol ng Kabayaran sa Trabaho (Labor Compensation Claim)

Ano ang Dapat Malaman at Gawin kapag Naaksidente

Ang Kahalagahan ng Pagbubuo ng Ebidensya

Ang Karapatan ng Foreign Domestic Worker sa Araw ng Pahinga

Ilang mga Punto sa Pagbabawas sa Suweldo, ang Piyesta Opisyal at mga Karapatan ng Migrante

Hinggil sa Paglabag sa Kundisyon sa Pananatili: Pagtigil ng Lampas sa Bisa at ang Iligal na Pagtatrabaho

Hinggil sa mga Singlin ng mga Ahensya sa Rekrutment

Pagsasaayos ng mga Problemang may Kaugnayan sa mga Ahensiyang Pampautangan

Kapag Ikaw ay Biktima ng Panggagahasa, Karahasang Sekswal o Pisikal na Pananakit

Kapag Ikaw ay Inakusahan ng Pagnanakaw

Kapag Inakusahan Ka ng Pang-aabuso sa Bata o Menor de Edad

Ang Equal Opportunities Commission at Diskriminasyon sa Kasarian at Karahasan

Ang Equal Opportunities Commission at ang Disability Discrimination Ordinance

Kontakin nyo kami